بهنام بیکس

وبلاگ رسمی خواننده بهنام بیکس

بهنام بیکس

BeHNaM BiKaS Offical

وبلاگ رسمی خواننده بهنام بیکس

بهنام بیکس

 

بهنام بیکس
دانلود اهنگ بهنام بیکس
بیوگرافی بهنام بیکس
چت با بهنام بیکس
متن اهنگ های بهنام بیکس
ایجاد ارتباط با بهنام بیکس
بهنام بیکس
بیکس

ارتباط با ما

در صورت علاقه به همکاری با بیکس

با ما در

ارتباط باشید

َTeam Alliance , تیم امنیتی آلینس

09217452667

آخرین نظرات

شما هم نظر خود را ثبت کنید.

نویسندگان

استاتوس های زیبا

خدایـــــــــــا ،
دخـلـم با خـــرجـم نمیـــخــواند ،
کـــم آورده ام ،
صـــبری کـــه داده بـــودی تــمــام شـــد ،
ولـــی دردم همـــچـــنان باقیــــــست
 !!!
بدهکـــــــــار قلــــــبم شـــده ام ،
میــــــدانم شـــرمنــــــده ام نمیــــــکنـــی؛
باز هــــــم صـــبـــــــر میــــــخـــواهــــــم
...خـــدایــــا
 . . 
ایــــن خـر شـیــــطــون رو بــــزن چــــلاق کــن
 !..
تـا مـن دیــگــه ســوارش نــشـم
 !!ســــخـــت اســـت وقتـــی از شـــدت بـــغـــض
گـــلـــو درد بگـــیری
و هـــمـــه بگـــویـــند
 
لبـــاس گـــرم بـــپـــوش
 !!!چـــه دیـــر فهـــمیــــدم
بغــــلـــم کـــه میـــکـــردی
 
چـــشـــمـــانـــتو کــه می بســـتی
به فـــکــــر عشـــقـــت بـــودیحکـــایت تلـــخیـــست
 ...
مانــــــده ام بــــــرای تــــــــــــو
رفتـــــــــه ای بــــــرای دیـــگـــــــــری
 …بـــه مــن کـــه رســـــیدی ؛
چــقدر سـَــرت شــــلوغ شــد
میـــدونســـتم پــاقــدمـــم خــوبـه
امــــا نــــه دیــــگه ایـــن قـــــددلــــم تنـــگ میـــشـــود گـــاهـــی
... 
کــمــی بــرگــرد
.. 
بــــــی انـــصــاف
...!از "نبـــــــــودنــــــت" دلـــگـــیر نیـــســـتم
...
از اینـــکـــه روزگــــــاری "بــــــودی"، دلگـــیــــرمدلــــــم میـــخـــواد کــــــولـــمـــو بـــبــــندم، مستـــقیم برم گـــردنـــه حـــیران
بعـــد بشـــینم یـــه گوشـــه، کولـــمو بـــزارم بغـــلم، بگـــم ســـلــام آقـــای گـــردنه،
 
شـــما حیـــرانیـــد؟
بگـــه : بـــلـــی
بگــــــم منـــم هـــمیــــــنطور،
خـــوشـــبخـــتم
 ...!!!دوســــــت دارم با یکـــی بشـــینم صحــــــبت کـــنم
بـــعـــدش نـــگـــم
 :
کـــاش بـــهـــش نمـــیگفتـــم
.بــــــرای دوبــــاره آمـــدنـــش دعـــا نکـــن ،
شـــایـــد وقتـــی آمـــد ؛
هـــمـــانـــی نبـــاشـــد کـــه رفـــته بـــود
 ....!!مــــــن تــــــورو ذره ذره جــــــمع کـــردم
....
حــــــق نـــــــــداری خــــــروار خــــــروار بـــــــــری
...یــــــه آدمــــــایی هــــــم هســـتنـــد
 ...
کــــــه هیــــــچ وقــــــت تـــرکـــت نمـــیکنـــن
!
ولــــــی بـــلـــدن کــــــاری کـــنـــن
تــــــا خــــــودت یـــواش یـــواش تــــــرکشــــــون کـــنـــی
...فــــکر کـــنـــم
بـــه بــــــوی عـــطـــر تـــو حســـاســـیــت دارم
هـــمـــین کـــه در ذهـــنــــم مـــی پـــیچــــد
از چــِــشـــم
اشـــک مــــــی آیــــــد
....وقتــــــی "یــــــک" مــــــــرد مـــیتــــــونه خـــوشـــحـــالـــت کـــنه
..
چـــــه احتـــیـــاجـــی بـــه "دومیــــــــش" هـــســـــت
 ..!خـــیلی از آدم هـــایـــی که دوســـت دارن با شـــما باشنــــــد ؛
از روی عـــلاقـــه به شـــمـــا نیـــســـت ،
صـــرفاً به خـــاطـــر این که چشـــم ندارند شـــما را با کـــسِ دیگـــری ببـــینـــند
 !
آن زمـــانـــی که مطـــمــــــئن شــــــدند تـــنـــها هســـتیـــد
تنــــــهـــا یـــتان می گـــذارنــــــد
 ... !!.گیــــــریم پشــــــت صحـــنه کــــــات نمـــی دهــــــند
تـــا کــــــی خـــود را
در آیـــنـــه
گـــریـــم میکــــــنی ؟مــــرد اونــــه که قلبتــــو شـــــارژ کنــــه نه سیــــم کارتتـــــو
 !!! 
بفهــــــــــم
 !گــــــاهـــی شـــایـــد لازم بـــاشــــــد از یـــــــــاد بــــــبـــریم
...
نگــــــاه آن هـــایی که با نبــــــودنشــــــان، بــــــودنـــمـــان را بـــه بـــازی گرفتـــند
!!!اســــــم مــــــــرا هـــم ثـــبـــت کـــنیـــد
در گینــــــــــــــــس
..
مـــی تــــــوانـــم در آغـــــــــــوش "او
"
جـــــــــان بــــــدهــــــم آســـــــــان
...فـــقــــــط دوری نـــیســـت کـــه آدم رو میـــســـوزونــــــه
 ....
بــــــودن و مــــــال تــــــو نـــبـــودن ؛
دردش بـــیــــــشـــتره
 ... !!!لـــیـــــــــلی
 ........
به قـــصـــه ی خـــود بـــازگــــــرد
....!!!
اینـــجـــا مـــجنــــــون بـــا هـــمـــه ی لــــــیلـــی هـــــــــا"محـــــــــــــــرم"اســـت
....
بــــــه جـــز لـــیلـــی خـــــــــودشبــه ریسه می کشــــم
 .. 
اشکــــهایــم را
 
امشب چـــقـــدر،
 
کـــوچـــه دلــــم چراغــــــانی ســـت
...ایــــــن روزهــــــا اگــــــه کــــسی گفــــت
:
من عـــاشـــقـــتــــم”…
بـــپــــرس: تــــا ســــاعــــــت چنـــــد....؟کـــــــآش دنیــــــآ برعـــکــــــس بـــود
بـــه جــــــای اینکـــه آدمـــــا عـــاشق بشونــــد
عــــاشقــــا آدم مـــیشدنــــداستــــــادم تـــو بـــودی
کـــه دو واحـــد "عـــشق" را نـــتوانســـتم پـــاس کـــنم
..
استــــــادم تنـــهایـــی شـــد
تـــمـــام واحـــدهـــای "درد" را پــــــاس شــــــدم
...!!!ســــــلامتــــــی اونــــــایی که خیــــــلی تنـــهــــــان
نـــه که نمـــیتـــونـــن با کـــســـی باشـــن
فـــقـــط دلـــشـــون نمـــیخـــواد بــــــا هر کـــســـی باشــــــن
.....!در دستــــــرس بودنــــــت دیــــــگر بــــــرایم ارزش نــــــدارد
 ….
اکــــــنون نــــــه مـــشـــتـــرک هســـــــــتی ؛
نــــــه مــــــورد نظــــــر
 … !!!آدمـــــها... مثـــل مـــوبـــایل ها
 low battery نــــدارند اکثــــرا بـــدون اخـــطار قبلـــی... و 
خـــــیلی نــــــاگـــــهــانی ... تـــمـــام میـــشـــونـــــد
 ....!!!بــــه ســـلامتـــی اونــــــایی که جــــــرئت دارن ومیـــگـــن: دیـــگـــه
نمـــیخـــوامـــت
نه اونـــــایـــــی کــــــه میگـــن: میــــــدونی تــــــو لایـــق بهـــتراز مـــنـــی
...خیــــــلی مـــواظـــب بـــاش
!!
اگــــــه با شـــنیـــدن صـــداش دلـــت لــــــرزید
...
اگــــــه با بــــــدی هـــاش فـــرار نـــکـــردی و مــــــونــــــدی
...
دـــیگـــه تـــمـــومــــــه
...!!
اون شــــــده هـــمـــه ی دنــــــیــــــات
...عـــشـــق مثـــل کـــشیـــدن دو ســــــر یــــــک کِــــــش مـــیمـــونـــه
 
کـــه 2 نـــفر دارن میـــکــــــشنـــش
اگــــــه یـــکـــی‌ ولــــــش کـــنـــه
دردش واســـه کـــســـی‌ میـــمـــونه کـــه هنـــوز اونـــو ســـفـــت نـــگـــاه داشــــــته
.....!حــــــالم تـــوپ اســــــت
...
حــــــال همــــــان تـــوپـــی را دارم که افـــتـــاده در خــــــانــــــه ی هــــــمـــســـایـــه ای
کــــــه تـــهـــدیـــد کـــــــــرده
 :
اگـــر بـــار دیگـــر بیـــفـــتد... با کـــارد تیـــکه پــــــاره اش میـــکنـــم
!تــــــــو به رفــــــتـــنت ادامــــــــــــه بـــــــــده
ایـــــــــن اشــــــــــــک ها
ربـــــــــطــــــی بــــــه تـــــــــــو نـــــــــداردیـــعــــنـــی میـــشـــود روزی کــــــه
..........
رویِ همــــیـــن صفــــحـه بـــنـــویـــســــــم
:
"آمــــــــــــد....
کــــــه بــــــمــــانــــــــــــد
"...

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

شما اولین نظر را ثبت کنید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی