بهنام بیکس

وبلاگ رسمی خواننده بهنام بیکس

بهنام بیکس

BeHNaM BiKaS Offical

وبلاگ رسمی خواننده بهنام بیکس

بهنام بیکس

 

بهنام بیکس
دانلود اهنگ بهنام بیکس
بیوگرافی بهنام بیکس
چت با بهنام بیکس
متن اهنگ های بهنام بیکس
ایجاد ارتباط با بهنام بیکس
بهنام بیکس
بیکس

ارتباط با ما

در صورت علاقه به همکاری با بیکس

با ما در

ارتباط باشید

َTeam Alliance , تیم امنیتی آلینس

09217452667

آخرین نظرات

شما هم نظر خود را ثبت کنید.

نویسندگان

جملات عاشقانه

خــدایـــا ... 
دنیــایت شـهـوت سَـــرایـی شــــده بـــــرای خـــــودش
... 
نمیخــــــــوای فیلتــــرش کنـــی ؟؟خـدایــــا
....
چـرا تا زنـده ایم روانمـان را شـــــــاد نمی کنی!؟
همـینکه مُـردیـم
...
شـادروانمان می کنی؟
!

شکلک های محدثه


نـوار مغـزی ام
ثابـت میـکند دیـوانه نیسـتم
 !
و تسـت ها ی زیـادی کـه داده ام
 . . .
ـس ایـن دیـوانـه وار دوسـت داشتـنت...؟
!! کــــاش کاســه ای زیـر نیـم کـاسـه ی صبـرم بـودتــشنگــی بـهـــانـــه بــود
 ! 
آب را بـا لیــوان ” تـــــو ” مــیخواسـتـــم
 ! ! !تا وقتـیکه دوستـت دارم ها بـوی هـوس دارد
 
و نگـاه ها رنـگ فـریـب
 
و خـواستـن ها طعـم احتـیاج
... 
مـن به تمـام عـاشـقــانه ها مشـکـوکـم
...بـه درک رفـتـنت
 
در آغــوش او تعبــیر شـد
 
جهنــمت مــبـارکفحــش بی جـــواب هـم ،
 
درد دارد
 
عـشــق بی جـواب
 
جـــای خــود
....سـرت گــرم شـد
 
ســرم گــرم شــد
 
تـــو به او
 
مــــن بـه تـَــب
.هـر جـای دنـیا میـخواهـی
بــاش
...!!!
مـــن
...!!
احســاســم را
...!!!
با همــین
دســت نوشتـــه ها
...!!!
به قـلـبت
میــرسـانـم
...!!!درد داره همـیــشـه اونـــــی که تــو خیــــالته
 ....
بی خیالتـــــــــه
 ... !!!ایـن شـــب هـا دیـگـر بــه
خـوابــــم نـمـی آیـی بـه
تـو حـق مـیـدهـــــم
هـــمـخـوابــی بـا
دیـگـران وقـتـت را گــــرفـتگاهـی مجبـور ی برای راحـت کـردن خیـال دیگـران خـــود را خوشحــال نشـان بـدی
 . . .
ولـی چــه حیــف که درونــت غوغــــــــاسـتخــرداد گذشــت
...
یــک عشـــق بازیــــه بـی پـایان مــیـــخواهم
... 
از تـــیر نگـاهـتاز معـــبری غــریـب
به معـــبدی عجــیب رسیـدم
...
که بــر سردرش نــوشتـه بـــود
 :
اینجــــا بجــــای ِ کفـش
لطــــفا" خـــودتــان را درآوریـــــد
 !!!بــدون اینــکه " مــار" ی در کــار باشــد
مـــزه ی "زهـــرمـــار" را میچـــشم
!
وقــتی نیــسـتی
..تـعجـبــی نــــدارد
 ...
وقتــــی بـه هـوایِ بارانــی می گویـند خـراب
 .
به صیغه هایِ ساعتـی هـم می گویـند ثـوابیـــادت بــاشــد
بعــضـی از آدمــهـا
ارزش خــاطره شدن هــم نــدارنمــی گوینــد دل بــه دل راه دارد
 ... 
پـس چــرا ؟
 
وقتـی دلـم را شـکـستی
 ... !
دلـــت نشکــســت؟ایـن روزهـا
 
احـســـاس بــچــه ای رو دارم
کـه رفـتـه تـو کــوچــه تــا بـازی کـنــه
 
ولـی کــسـی بـازیــش نـمـیــده
!!!گــــفته باشــــم
 !.!.!
مـــن درد مــی کــشــم ؛
تــــو امــــا 
. چشم هـــــایت را ببنـــــــد !
سخت است بـدانـــــم می بینی ، و بی خیــــــــــالی
 … !مـن هیـچ وقـت به اینـکه تو رو با یکـی ببـیـنم حســودی نمــیکنم
 
مـامـانم یـاد داده اسبــاب بازیــامــو بــدم به بــدبـخـت بـیچــاره هـا
...!!!الان که این را بــرایــت مـی نـویســم،
سـاعـت دقیــقاً رأسِ نبــودن تـوســت ،
تــو هر موقــع دلــت خـواسـت بـخـوان
 ..تلختـــرین جملــــه : دوستت دارم اما
... 
شیرین تـــرین جملــه : ...اما دوستت دارم
 
به همــین راحتـی جـابـه جـایـی کلـمات
 
زندگــــی را دگرگـــون میکنــــد
.....!زِندگـــی در حــــــــال بارگـــــــیری است، لطفاً صـَــــبر کـُــنید
..
اینجـا سُــــرعت خوشــــبختی بسیار کــــم است
...!!
تـــا زندگــــــــی ات لُـود شـــــــود
 ..
عُمـــــــــرت تمـام شــدهروزی مـیـرسـد
 . . .
در حـسـرتـم بـمـانـی
در روزی بـارانـی ، مـن در اوج و تـو در ویـرانـی
 . . .
یـه روزی صـادقـانـه صـدایـت کـردم
 . . .
عـاشـقـانـه نـگـاهـت کـردم
 . . .
حـالـا عـاجـزانـه نـگـام مـیـکـنـی
بـا حـسـرت صـدام مـیـکـنـی
امـــا فــقــط
بـــــرو
 . . .بیـن ایـن آدمـا بایـد عـاقـلانه زنـدگى کرد نــه عاشـقـانـه
 …
اونیـکه قـدش به عشـق نمـیـرسـه غـرورتـم بـزارى زیـر پاش بــازم بهـش نمیـرسهرابـطه ها در دو حـالـت قشـنگ میـشـن
:
اول.... پیـدا کـردن شــــباهت هـا
...
دوم... احتــرام گـذاشـتن به تـــــفاوت هـا
...میـگن تــو قیـامت هــر کـی به فکـر خودشـه
 !
هیچــکی هیچــکی و نمــی شنــاسه
 !!
والا الانــم همیــــنطوره
....کـاش می شد مـثـل یـک " در " بـه رفـتـن و آمـدن آدمـها ،
 
عــادت کنـیـم
 ... !این روزهـــا
 
هـمـه ی قهـــوه هــای تـلخ
 
از تلـخــی مـن طعــم می گیرنـــد
 
تـــو هــم کــه
 
زهــــر مـــاری
 ! ! !بعضــــــی ها گـــریه نمی کنند
 !
اما
 ...
از چشـــــم هایشان معـلـوم است ؛
که اشکــــی به بــزرگی یــک سـکــــوت ،
گــــوشه ی چشـمـشان به کمیــــــن نشــستـهایسـتاده ام در اتـوبـوس
چشـم در چشـم هـای نـا گفـتنـی اش
یـک نـفـر گفـــت
 :
آقــــا
جـــای خــــالی
بــفـرمــایــیــدبه سـلامـتـیـه اونـی که فـکر مـیکـنـیم تـونـسـتـیـم فـرامـوشـش کـنـیـم
امـا وقـتـی شـب خـوابــشو مـیـبـیـنـیـم
کـل روز رو پَـــــکریــــم
 !!!آدم هایی هستـند که بودنشـون حتـی مجـازی به آدم آرامـش مـی ده
 ! 
دوستـی شون برات حقـیـقی می شـه و یـهـو می شـن یه قسـمـتی از زنـدگیـت
!آدمـــا گاهــــی لازمه چـــند وقت کـِــرکـِره شونو بکشن پایین،
یه پارچــــه ســــیاه بـــــزنن درش
و بنویسن:کســــی نمـــــــرده؛
فقـــــــط دلــــــم گـــــــرفتــه بخدادنـیای ِ غـریبـی ست
 …
بـا یکـی کـه دسـت می دهـی
مـی دانـی کـه دیـر یـا زود
از دسـتش مـی دهی
 !بودن با بعــضی آدم ها مثـل خوابیـدن با فاحشــــــه هاست
. 
شــاید ارضـــات کـنه ولـی همیـشـه بعــدش پشـــیمونی
 .شخـصیـت منـو با بـرخـوردم اشـتـباه نگـیر؛
شخـصـیت مـن چیــزیه که مـن هسـتم،
اما بــرخــورد مـن بستــگی داره به اینـکه تـــــــو کی باشی
...یــه وقـتایی هسـت که هــی بیــدار میــمونی با خــودت میگی
:
الانه که زنــــگ بـــزنه
الانه کــه اس بــده
الانه که
...
و
همیـــن روال ادامــه پیــدا میـکنـه
تا زمـانــیکه بــاورت میشــه "واقـعـا رفــــــته
"نـبـودنـت بـاعـــث شــد کـمـی مــــدرن تــر بـنــویــســم
... 
ایـن تنـهـا ســودی بـود کـه از تـــو بـه مــن رسـیـد
 !! 
ســــپاس فـراوان از تــــو بـرای نبــودنـــت
 ...


برچسب‌ها: متن های عاشقانهعشقاس ام اساس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  سه شنبه 24 اردیبهشت1392ساعت 11:45  توسط مصطفی  |  آرشیو نظرات

 

حســــرت ، یعنی خواستن تـــــــو که داشتن نمی شود
هیـــچوقـــــــــت
...!!!آدمی که بی صدا قهر میکند میخواهد که بماند
 !
که دوباره بخواهد ، که دوباره خواسته شود
 !
و گرنه رفتن را که بلد است
...گوشیمون از دستمون میفته زمین ، سکته میکنیم
....
دوستمون میخوره زمین بهش می خندیم
...
یه همچین داغونایی هستیمهــمـه ی ِ قـراردادهــا را کـه روی
کـاغـذهـای بـی جـان نـمی نویسنــــــــد
 !
بــعـضی از عـهـدهــا را روی قــلـب هـای هــم مـی نــویــسـیـم
 ...
حـواست به ایـن عـهـدهـای غـیـر کـاغـذی بـاشـد
 ...
شـکـسـتَنـشـان یـک آدم را مـی شـکند
 !!از " مـانـدن " کــه چیــزی نـمی دانی
لااقـــل
....
درســـت رفتـــن " را یــاد بگیـــر
 .....گربه ها
...
این بار شما در دیگ ها را ببندید
..
این مردم دیگر حیا را به ناکجا آباد برده اند
...چـــــوپـــان دروغگــو
از نــــام ننگــــــت
سرافکــــــــنده نــــباش
!!!
این روز ها
خیلی از ما
با دیدن آدم ها فــــریاد می زنیم
گــرگ
گــرگ
گرگمی گفتند که چشمانت دیگر جاذبه ای ندارند
!
امروز از آنها افتادم ، باورم شد
!!!عشق اگر وجود داشته باشد
اولویت اول زندگی آدم می شود
!!!
پس نگو عاشقمی
...
وقتی به فکر همه هستی جز من
!!!قرارمان سالها بعد
 
موزه ی حیات وحش
!
دیشب، قلبم را تاکسیدر می کردم
!!!وقتی پایت خواب می رود
نمی توانی درست راه بروی لنگ می زنی
!!!
وقتی قلبت خواب می رود درست نمی توانی فکر کنی
...
عاشق می شوی
!!!برای بدست آوردنت نمی جنگم
!
به تکدی قلبت هم نمی آیم
!
دوستت دارم فارغ از داشتنت
...دیـــــــــــــر آمـدی
 ...
کمـــــــــی تغییـــــــر کرده ام
 !
بــــــرای شناخـتـنـم
عکـســـــــم را
مچـالـــــــــــه کن
 ...!!وقتی شیرها پاکتی اند
...
وقتی پلنگها صورتی اند
...
ایراد مگیر
!!
عشق ها ساعتی اند
!دستــــت را بیـــــــاور
 ....
مردانه و زنانه اش را بی خیـــــــال
دســـــت بدهیم به رسم کودکــــــــــی
 ...سلامتیه اون پسری که
...
10سالش بود باباش زد تو گوشش هیچی نگفت.....
20سالش شد باباش زد تو گوشش هیچی نگفت....... ...
30سالش شد باباش زد تو گوشش زد زیر گریه...!!!..
باباش گفت چرا گریه میکنی..؟
..
گفت: آخه اونوقتا دستت نمیلرزید
...!خوشحالم
که ساعت ها را جلو کشیده اند
!
حالا یک ساعت کمتر از همیشه نیستی
...خــــدایا
همه از تو می خواهند ، بدهی
من از تو می خواهم ، بگیری
خـــــدایا
این همه حس دلتنگی را از من بگیر
...ایـن شــعرهـــا بـــرونــد بــه جــهنّم مــن فقــط
دیــوانـه ی آن لحــظه ام

که قــــلبت

زیــــر ســـرم
دسـت و پـــا بزند
!!یکی بود یکی نبود
غیر از خدا هیچ کس نبود(دقت کنید،هیچ کس نبود
)
در آبادی کوچکی مردمی زندگی می کردند
حالا می فهمم،ما با قصه خواب نمی رفتیم
.
همون اول هنگ می کردیم
!!!می آیی عاشق می کنی
محو می شوی
 
تا فراموشت می کنم
 
دوباره می آیی
 
تازه می کنی خاطرات را محو می شوی
به راستی که سراب از تو با ثبات تر است
!!!بیا بشین یه چیزی بهت بگم
..
به کسی نگیا
...
هیچکی ارزش دوس داشتن نداره
..
حالا برودور که می شوم
"نزدیکتر میآئی"...!!
نزدیک که می شوم
"دورتر می روی"...!!
انگار که این "فاصله
"
همیشه باید به شکلی رعایت شود
 ...آدمیزاد بی غذا دو ماه دووم می آره
 …
بی آب دو هفته
 …….
بی هوا ، چند دقیقه
 …………..
اما بی ” وجـــدان ” متاسفانه خـــــــــــــیلی
!دلگیر نشو از آدما
نیش زدن طبیعتشونه
سالهاست که به هوای بارانی میگویند
:
خــــــراب
!!!روبــروی ِ تـــــو کــه مـی ایـسـتــادَم
 
تـمــام نـگــاهــَــم را
 
انـــدام تـــو پــُــر مــی کــــرد
 . . . 
حـالــا مــَن مـانــده اَم و
 
ایــن دُنـیـای خــالــی از تــــــــو
 ! 
خـــودَم بــه جــهـنــم
 ! 
مــَن بــه تــمــام نـگــاه هـایــَـم
 
تـــــــو را مــَــدیـــونــَــم
 ! !مــن خوبـم
خسـته نیســتم
فـقط گـاهـی
دســتم بـه ایـن زندگـی نمــی رودشب هایم درد دارند
.
وقتی ندانم چراغ اتاق ات را
...
کدام لعنتی خاموش می کند
...!این روزها سنگین و نحس اند ، چه کنم ؟
 
لحظات هم بهانه ات میگیرند ،
رفتی و ردپایت در پس کوچه های قلبم باقی مانده استیک غریبه می خواهم
بیاید بنشیند ، فقط سکوت کند
و من هـی حرف بزنم و بزنم و بزنم
 ...
تا کمی کم شود این همه بار
 ..
بعد بلند شود و برود
انگار نه انگار
 ... !مثل باران های بی اجازه ،
وقت و بی وقت
در هوایم پراکنده ای
 
و من بی هوا
ناگهان خیسم از تو
 !چقـدر محکـم احساس ِ دوستــــ داشتن را مُشت کرده ای
 
خود ِ تـــو هــــــم باور نداری که این مُشتـــــ خالی ست
 . . .
باز کن مُشتتـــــ را قول می دهم با هم تعجبـــــ کنیم
 !!!

 


برچسب‌ها: متن های عاشقانهعشقاس ام اساس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  دوشنبه 16 اردیبهشت1392ساعت 21:21  توسط مصطفی  |  آرشیو نظرات

 

خــدایـــــا:
بُـت بود، بـُـت شکـن فــرستادی
 !!!
مــن پر از بغــضم ،
بغـض شکـن هــم داری؟؟؟مـثـل یـک جَنـیـن تـو بـَطـن ِدنیـا دسـت و پـا مـیزنــم
هـــی خــدا
 !
تــا چــنـد مـاهـگـی بــایـد تــاب بـخــو رم
تــا بـیـا ی بــر سـَـر بــالـینــم
 .!جـرینـگگگـــ
 ... 
چیـزی نیست
 !! 
یک دل بـــود که آن هــم اشتبـاهـی
 
شکسـت
 ..حـــوا " را دیــدم
کـولی شــده بــود
بـه هــر گوشـه از ایـن دنـیـا سـرک مـی کــشیـد و
بـه دنـبـال " آدم " مـی گشـت
 !!!خـرابــش شــدم
از بـس که بـا دلـم
بـازی کـرد
 !!ســاده نیـسـت
....
گذشـتـن از کسـی کـه
 !!!
گذشــته هـایـت را
 ...
ســاخــته است
 .در خواب مــن ،
دست دیگری را نگیـــــر
 !!
حرمـت نگه دار لعنتــــــــی
 ... !!نمـی پـرسم " چـرا ؟ " " چـگونه ؟
 " "
از چـه زمـانـی ؟ " " بـه چـه کـسی ؟
 " "
بـرای چـه ؟ " " کجـا ؟
 "
فـقط می پـرسـم ، منـو " چـــــند " فـروخـتـی ؟حرفــهای تو چـون خـنده های دلقـکی ست که نمیـدانم
بـاورش کنـم یـا نــه ...؟
!!!هـمه زندگیـم درد اسـت؛ درد
نمی دانـم عظـمت این کلمـه را درک می کنـی یا نــه؟
!
وقـتی می گـویـم درد
تـو به دردی فکـر نکـن که جسـم انسـان ممـکن است از یک بیمـاری شـدید بکـشد
 !
نــــــــه؛ روحـــم درد می کنـد
 !یــادت نخــواهـم انـداخــت ،که بـرگــردی
 !
اگــر مهّــم بـاشــم
 .. 
یــادت خــواهــم مــانــد
 !!نیـازمـندی هـا
...
فـــوری
 ...!!!
بـه یـک دلـیل ِ خـوب بـرای ِ زنـدگـی کـردن نیـازمـندم
 ... !آرام میـگویی:با مـن بـازی نکـن
....
و او
 .......
و او درسـت هـمـین کـار را میـکـند
 !...!!!!تا زنـده ای
در بـرابـر کـسی کـه بـه خـودت عـلاقـه مـنـدش کـردی ،
مسـئــولـی
 ... !!!ایـن روزهایم به "تـظاهر" میگـذرد
تـظاهر به بـی‌تـفاوتی،
بـه بـی‌خیـالی،
به اینـکه مهـم نیـست
و چه سـخت مـی‌کاهد
از جـانم
این نمـایـش لعــنتی
 ...پشـت همـین واژه ها پنـهان مـی شوم تا تو پیـدایم کـنی
... 
دسـتم نمی رسـد به دیـوار تا بگویـم ســک ســک

آن وقـت تکـیه بـدهم به تـو و بگـویم بالاخـره پیـدایم کـردی
...!!نـــوش می کنم
سیـــگار
...
ودکـــا
...
و تلخــی رفتنت را
...
جهـنم را شـش دانگ می خـرم
.....گریـه ام می گیـرد
... 
وقتـی که می بینم کسـی که تمـام دنیــای من بـود

اکنـون منـــت دیـــگـری را می کـشد
 ...!!!تمـام لبـاس عـروس هـای دنیـا را هـم که بیـاورند
 ,
برای مـن چـون لبـاس عزاسـت
وقتی عروسـت دیــگـریسـت
...!!!به سلامتـی دوسـت خـوبی که
مثـل خـط سفـید وسـط جــاده است
,
تـکه تـکه میـشه
ولی بازم پـا بـه پـات میـادآدمـــا با رفتاراشـون ، حرفاشـون قدرت تکلـم رو ازت میگیـرن
 ...
یه جورایــی لال ِت می کنــن و بعـد هـــــــی می پرسـن
 :
چیـه ؟! چـــــــرا حـرف نمـی زنی ؟
چـرا تـو لَکی؟
 "گفــتی " خـودت را جـای ِ مـن بگـذار
 " ...
گـذاشـتم
 ...
می بیـــنی
 ... !
امّـــا نــرفتــه ام
 ...میگفـتند:سختی ها نمـک زندگــــــی است
!!
امّا چرا کسـی نفهمـید
 !
"نمــــــک"
بـرای مـن که خاطـراتـم زخـمی است
شـور نیسـت
...
مــزه "درد" مــیدهـد
...!!...یادش بخــیر
وقتـی بودی
نیـازی به شمـردن ستـاره ها نبـود
اصـلا یـادم نیـست
ستـاره ای بـود یا نبـود
هـر چـه بـود شـیریـن بـود
حتـی بـی خـوابی بـدون شمـردن ستــاره هابــه ایـن خـیـابـان بـگـو
 
تـمـام نـشــود
مــن بــا تــو حـرفـهـا دارم
...اینجـــا جـــایی سـت
 
کـه پشت ِ دوسـتت دارمــها هــم ،
 
نـــوشــتـه شـــده
 : 
ســاخــت ِ چــین
 !!!بعضــی حرفـــــا رو
 
هـــر چقـــــدر هـم بقیــــه بگـــن
 
تـــا خـــودت تجــربــه نکنـــی
 
و بـــه غلــط کـــردن نیفتـــی
 
بــــاور نمــی کنــــی
 ...!کلمـات قــدرت آزار دادن شمــا را ندارنـــد
 ! 
مگـر آنکـه گوینــده ی کلـمات ؛ برایتـان بســیار عــزیـــز باشد
 ...تـنت که پـیشِ من باشد و دلـت در آغوشِ دیگـری
هزار خطبه ام کـه بخوانند باز هـم هرزگیست
 ...!دلت را خوش نکــــــن
به این "دوستت دارم"ها
 !!
تمـــــامشان
تاریخ مصــــــرف دارندمن هـم یوسفـم
 
منتـها
پیراهنم نه از پشـت
که از جلو ؛ جــر خـورده سـت
درسـت
از جــایی که تـرنـج بیـرحم نگــاهت
کـارد
به دستــم داد
 !چـه فرقـی دارد یـقـه ی لبـاسـم چقـدر بــاز باشــد
 ....
یـا دامنــم چـقـدر کوتــاه
 ...
هنـگـامی که رو به رویـم نشســته ای
 ...
من تنــها یک چیـز را می بیـنـم
 ...
نگاهـت را
 ... 
که خـــیره شـده به چشـــم ها و زنـانگــیه من
 ...امـروز باز هم سیـگار کشیـدم
 !
آرام، زیـاد، با احـساس
...
همـه ی تورا ، هـمه ی آنچـه که از تـو بـا مـن باقـی مانـده بـود را دود کـردم
با همـین بهمــن هـای کـوچـک دوسـت داشـتنی
...
بازهـم پاسـخ نَـئـشه ی مـن به ایـن سـوال مســخره
 :
مــرگ یا زندگــی ؟
!
قــطــعا مــــــــرگ
!!!مــی گفـت
 :
پـــای رفتــن نـدارم
 ..
راسـت مـی گفـت
 !!
بــا ســـر رفــــت
 ....رفـتـن هـمـیـشـه اخـتـیـاری نـیـسـت
آدم گـاهـی مـجـبـوره
 ...
کـسـی رو کــه دوسـت داره آبـی پـشـت سـرش بـریـزد
 ..
دُعـایـی بـرایـش کـنـد
 ...
و بـه دسـت اویـی بـسـپـاردش کـه
 ...
شـده اسـت هـمـه ی او
 ..هــــیـس
.....
ســــاکـــت
...
یـــک کـــف مـرتــب
به افتــخـاره رفتـنـش بـزنــیــد
...
چـــه بــا احـسـاس مــنو گــذاشــت و رفــت
......!امـان از تــو کــه مـخـاطـب خـاصـی ولـی
 ..
هـیـچ وقـت نــیـستـی..!!

 


برچسب‌ها: متن های عاشقانهعشقاس ام اساس ام اس عاشقانه
+ نوشته شده در  دوشنبه 16 اردیبهشت1392ساعت 21:18  توسط مصطفی  |  آرشیو نظرات

 

دلتنگ کودکی ام...
روزهایی که همبازی سنجاقک های شیشه ای بودم
 
و همکلام با ماهی های قرمز حوض
...
روزهایی که هنوز لبخند جایش را به اشک نداده بود
..
و تنهایی برایم یک واژه ناشناخته بود
!
روزهایی که عشق معنای پاک تری داشت،
محبت بی بهانه بود و بهار شادی هنوز از راه نرسیده خزان زده نمی شد
!!!کوچک باش و عاشق
...
که عشق نیز میداند آئین بزرگ کردنت را
...
بگذار عشق خاصیت تو باشد نه رابطه تو با شخص خاصی
...به فرزندانمان در کودکی وقت بیشتری برای عروسک بازی بدهیم
 
تاوقتی بزرگ شدند با آدمها بازی نکنن
!!!وقتی خسته ام وقتی کلافم وقتی دلتنگم
...
بشقاب ها را نمیشکنم
!!!
شیشه ها را نمیشکنم
!!!
غرورم را نمیشکنم
!!!
دلت را نمیشکنم
!!!
در این دلتنگی ها زورم به تنها چیزی که میرسد این بغض لعنتی ست...که میشکنم
!!!مدام گفت خیالت تخت...من وفادارم
! 
و من چه ساده لوحانه خیالم را تختی کردم برای عشق بازی او با دیگری
...دلتنگم
...
قرارمان فصل انگور
شراب که شدم بیا
توجام بیاور
...
من جان
..!مشکل از تو نبود
از من بود
با کسی حرف میزدم
که سمعکهایش را
 
پیش دیگری جا گذاشته بود
!!!تنهایی را دوست دارم
بی دعوت می اید
بی منت میماند
بی خبر نمیرود
...کلاغ ها
مهمان من اند
!
در زمستانى که
حتى برف هاى سفید
پاکى شان را
دریغ مى کنند
!!!کسانی که باعث غصه خوردنمان شدن و به احساساتم لگد زدند
!!!
حتی لایق گورستان قلبمان، هم نیستند، بیرونشان بریزید و آسوده زندگی کنید
...اینجا آسمان از دل من تیره تر است
...
روزگارم ابریست
....
من اگر تنهایم یاد تو با من هست
....
مهربانم روزگارم ابریست...کاش اینبار جای خورشید
تو آفتاب شویتو با چشمان باز
در خوابی
من با چشمان بسته
در حال فرار
...
محال است
رسیدنمان
به هم
حتی اگر بهانه عشق باشد
...گاهی که نگاهی به اطرافم می کنم
دیوانه می شوم
...
از نگاه هایی که هیچکدام شبیه به نگاه تو نیست
...
بغض می کنم
چشمانم را می بندم
و به یاد نگاه های عاشقانه ات
قطره اشکی را روانه ی گونه های خشکیده ام می کنم
...گفتی بیا
!
راه قلبت را نشانم دادی
حالا که آمده ام چنان نگاهم می کنی
گویی نشانی را اشتباه آمده ام
...سطر ها بسیار موثر هستند
 
چون به شما میفهمانند که
 : 
نظم و ترتیب همیشه در اولویت است
 
سکوت معنی دار بهتر از کلمات بی معنی است
 . . .فریب سکوتم را نخور
 .
تنها برای ثانیه ای دعوتت می کنم
مهمان چشم هایم باشی ؛
بیا و ببین
 . . .
چه غوغایی به پا کرده ای در من
!!!!!!!برایم مهم نیست که بهشتی باشم
 
یا جهنمی
 !
وقتی که صاحب
هر دو خانه
خداوند است
!!!!!!!!!!!وقتی کسی را دوست داری باید زیباییهایش
 
را بیرون بکشی و تلخی هایش را صبر کنی
 ! 
هیچکس کامل نیست
...هیزم نبودم
...
ولی
سوختـــــــم در زمستان نبودنــــــــــــش
 . . .!می بوسم و می گذارم کنار
 ...
تمام چیزهایی که ندارم را
 !
دست هایت را
 ...
عاشقی ات را
 ...
همه را
 !
عادت احمقانه ای ست
چسبیدن به چیزهایی که ندارمشان
 .حرفــــــــی نـــزن
چیــــــزی نـــــــگو
بــــرای آنکـــه چشم هایـت
همه حرفها را بــــی پـــــرده
به من می گـــویـنـــد
...!!
پس چیـــزی نـگو
حرفــــــی نزن
امــا همیشـــه بـــه من نگــاه کن
تـا بفـهمم چـه مـــی گو یــــــی
...

 

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

شما اولین نظر را ثبت کنید.

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی